logo bip.gov.pl

 Sąd Rejonowy w Szydłowcu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Menu główne / Organizacja Sądu Rejonowego w Szydłowcu
1.

Samodzielna Sekcja Administracyjna pokój nr 12 tel. 048 617 87 10

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej pokój nr 20 tel. 48 617 87 06

I Wydział Cywilny pokój nr 6, tel. 048 617 87 14
Właściwość rzeczowa I Wydziału Cywilnego:
1. sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu (art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego),podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
2. sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym (w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, sprostowania aktów stanu cywilnego) w zakresie właściwości miejscowej i funkcjonalnej Wydziału.

II Wydział Karny pokój nr 32, tel. 048 617 87 02
Właściwość rzeczowa II Wydziału Karnego:
zgodnie z art. 24 k.p.k. Sąd Rejonowy w Szydłowcu orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach karnych i wykroczeniowych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – pokój nr 33, tel. 048 617 87 04
Właściwość rzeczowa III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
Sprawy wynikające ze wskazanych poniżej aktów prawnych:
I. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (ustawa z 25. 02. 64r Dz. U. 25. 02. 64r Nr 9 poz. 59 z późń. zm.):
1. Sprawy alimentacyjne,
2. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
3. Sprawy dotyczące pochodzenia dziecka,
4. Sprawy o przysposobienie (adopcyjne),
5. Sprawy dotyczące stosunków między rodzicami a dziećmi,
6. Sprawy dotyczące stosunków małżeńskich,
7. Sprawy dotyczące opieki prawnej,
8. Sprawy dotyczące zakazu styczności z dzieckiem rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej.
II. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (ustawa z 24.04.97r Dz. U. z 14.07.97 Nr 75 poz. 468 z późń. zm.)
-Sprawy dotyczące przymusowego leczenia od uzależnienia od narkotyków osób małoletnich.
III. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (ustawa z 26.10.82r t. j. Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z późń. zm.)
- Sprawy dotyczące przymusowego leczenia odwykowego (stacjonarnego lub niestacjonarnego) od uzależnienia od alkoholu osób dorosłych;
IV. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (ustawa z 26.10.82r Dz. U z 1982r Nr 35 poz 228 z późń. zm.)
-o czyny karalne lub demoralizację,
V. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (ustawa z 19.08.94r Dz. U. z 20. 10. 94r Nr. 111 poz. 535 z późń. zm.)
- Sprawy dotyczące przymusowego leczenia psychiatrycznego i umieszczania w Domach Pomocy Społecznej.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych – pokój nr 7, tel. 048 617 87 16
Właściwość rzeczowa Wydziału Ksiąg Wieczystych:
1. Sprawy o wpis w Księdze Wieczystej własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych i roszczeń,
2. Założenie Księgi Wieczystej,
3. Połączenie nieruchomości,
4. Sprostowanie działu I-O,
5. Zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.


Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Za treść odpowiada: Anna Mazur
Osoba, która wprowadziła dane: Robert Chylak
Data wytworzenia informacji: 2009-06-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-17 12:09

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj