logo bip.gov.pl

 Sąd Rejonowy w Szydłowcu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Menu główne / Ewidencje, rejestry i archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych
1.

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22 ) oraz przepisy archiwalne określone w: rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 marca 2004 roku w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych, zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r.
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22). Sposób postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz.1375). W/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt. Dane zawarte w rejestrach udzielane są stronom i uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawionych osób. Udostępnienie akt dla celów naukowo-badawczych odbywa się wyłącznie za zgodą Prezesa Sądu. Wypożyczenie materiałów o kategorii A dla celów innych niż służbowe może nastąpić dopiero po upływie okresu 30 lat. Sędzia danego wydziału po prawomocnym zakończeniu postępowania zalicza akta do odpowiedniej kategorii i wskazuje okres ich przechowywania, który wynosi od 3 do 50 lat. Okres przechowywania akt w Sądzie liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ukończono czynności sądowe związane z wykonaniem orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie w sprawie. Decyzję w przedmiocie przekazania akt archiwum państwowemu lub ich zniszczenia podejmuje Prezes Sądu w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym

Prowadzone rejestry, ewidencje

I Wydział Cywilny
• repertorium – “C”, “Ns”, “Co”, “Nc”
• wykaz Cps
• kontrolka “Wab”, spraw zawieszonych, postępowania międzyinstancyjnego, wysłanych akt

II Wydział Karny:
• repertorium – K, Ks
• wykaz Ko, Kp, MED, Ar, Wp, Wpkz, Wo, D, Wu, Wzaw, Wog,
• kontrolka Wab, spraw zawieszonych, postępowania międzyinstancyjnego, kontrolka kar porządkowych, spraw aresztowych, wysłanych akt

Wydział III Rodzinny i Nieletnich:
• repertorium – RC, RNs, Nsm, RCo, Npw, Now, Nk
• wykaz Opm i kartoteka Opm, wykaz Nw i kartoteka Nw , Alk, wykaz i kartoteka Op, Nmo, Nsch
• kontrolka Wab, spraw zawieszonych, postępowania międzyinstancyjnego, Zr - zobowiązań rodziców, wysyłanych akt,

Wydział IV Ksiąg Wieczystych
• repertorium – Kw, Zd, Ar
• dziennik korespondencji ogólnej , Dz. Kw, Dz. Zd, Dz. Odp
• kontrolka wysyłanych akt, postępowania odwoławczego


Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Za treść odpowiada: Anna Mazur
Osoba, która wprowadziła dane: Robert Chylak
Data wytworzenia informacji: 2007-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-17 12:11

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj